دوستان عزیزی که می‌خواهید بدانید کجا می‌نویسم... لطفاً به صورت غیر ناشناس یا فقط با گذاشتن راهی برای جواب دادن توی تماس با ما کامنت بگذارید. این‌طوری نمی‌شود...